Условия за ползване

Основни положения и условия

Вие нямате право на достъп и не можете да използвате информацията от този уеб сайт без предварително да приемете тези Условия за ползване. Достъпът до този уеб сайт и използването на информацията в него означава, че вие приемате тези условия и се отказвате от всякакви претенции срещу "Априкус" ЕООД и/или Sun Chlorella Corp., както и към техните филиали, клонове или служители, произтичащи от Вашето използване на уеб сайта или каквито и да са материали, информация, мнения или препоръки, които се съдържат в него.

Тези Условия за ползване съдържат следните клаузи:

Информация и условия за ползване

Този сайт и съдържанието му, включително имена, изображения, снимки, лога и икони, отнасящи се до или свързани с "Априкус" ЕООД и/или Sun Chlorella Corp. и техните филиали, клонове, продукти и услуги се предоставят «такива, каквито са» без каквато и да е гаранция, точно изразена или по подразбиране, включваща, но не ограничена до косвени гаранции за комерсиалност, пригодност за определена цел или не посегателство. Въпреки че съдържанието на този уеб сайт е съставено с доброто намерение да предоставя информация за Sun Chlorella Corp. и нейните продукти и услуги, Sun Chlorella Corp и/или "Априкус" ЕООД, както и техните филиали, клонове или служители не носят никаква отговорност за каквито и да било щети, включително без ограничение, преки, косвени, специални, като следствие или инцидентни, като резултат от или във връзка с употребата и достъпа до този уеб сайт или като резултат от или във връзка с каквито и да са материали, информация, квалификации или препоръки в този уеб сайт.

"Априкус" ЕООД може по всяко време да прави изменения, подобрения и/или промени в тези Условия за ползване, в съдържанието, имената, изображенията, снимките, логата и иконите, показани на уеб сайта, или на продуктите и услугите, посочени в този уеб сайт, без предупреждение.

Този уеб сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на "Априкус" ЕООД. "Априкус" ЕООД не носи никаква отговорност за съдържанието на който и да било такъв сайт чрез връзка или за връзки и препратки към трети сайтове чрез него.

Вие приемате да не добавяте, променяте, заменяте или поправяте частично или изцяло каквато и да било информация на този уеб сайт.

Продуктова информация

Този сайт съдържа информация за продукти, произведени от Sun Chlorella Corp.

Интелектуална собственост

Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Sun Chlorella Corp. и/или на "Априкус" ЕООД, или на някои от техните клонове и филиали и са защитени от Закона за авторските права, търговската марка и останалите закони за интелектуална собственост.

Други продукти и/или имена на компании, споменати в този уеб сайт, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Вие нямате право да възпроизвеждате, препредавате, разпространявате, продавате, публикувате или излъчвате който и да е от тези материали, със следните изключения:

- да отпечатвате или записвате на Вашия запаметяващ носител части от съдържанието на този уеб сайт с нетърговска, информативна и лична цел; или

- да копирате информация от този сайт, за да я препращате, без каквато и да било комерсиална цел, на частни лица за тяхна лична информация, при условие, че потвърдите, че Sun Chlorella Corp. и/или "Априкус" ЕООД са източникът на тези материали и уведомите тази трета страна, че тези Условия за ползване се отнасят и за тях и те трябва да ги спазват.

Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване се управляват, са подчинени и се прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове породени от или свързани с тези Условия се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.